با بکارگیری متخصصین زبده در امر سنتز جدیدترین مواد موثره دارویی و همچنین انجام فرمولاسیون این داروها، گامی مهم در عرصه بومی سازی تولید داروهای خاص به منظور قطع وابستگی کشور و جلوگیری از خروج ارز برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص برداشته شده و می شود.