دفراسیروکس

این دارو از عوامل شلاته کننده می باشد که با شلات کردن آهن، منجر به افزایش دفع آهن از راه مدفوع می شود. دفراسیروکس در مواردی که میزان آهن در بدن به صورت مزمن در اثر تزریق خون یا بیماری های نظیر تالاسمی بیشتر از حد تجمع یافته باشد جهت دفع آهن اضافی تجویز می گردد.