مدیران

مدیر عامل

دکتر حمید رضایی فر

تحصیلات: دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایمیل: ceo@daneshpharmaco.ir

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر عباس کبریایی زاده

تحصیلات: دکترای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،PHD فارماکولوژی

ایمیل: chairman@dakfapharmaco.ir