نیتیزینون

نیتیزینون از جمله داروهای اساسی و حیاتی برای درمان بیماری تیروزین امیا است. نیتیزینون با جلوگیری از شکستن آمینواسید تیروزین اثر خود را اعمال می کند و با مهارسنتز سایر مواد سمی مانع آسیب رسیدن به کبد و کلیه می گردد. نیتیزینون در درمان تیروزینمیای ارثی تیپ I که یک اختلال متابولیکی است (این اختلال زمانی اتفاق می افتد که بدن آنزیم کافی برای شکستن پروتئین ها از غذاهای ضروری را تولید نمی کند.این بیماری اغلب در نوزادان رخ می دهد) استفاده می شود.

 این دارو از جمله داروهای اساسی و حیاتی برای درمان بیماری تیروزین امیا است که تولیدکننده های بسیار محدودی در دنیا دارد. این شرکت بنابر سفارش وزارت بهداشت ایران مبنی بر در دسترس نبودن آن برای بیماران داخل کشور، اقدام به ساخت ماده اولیه این دارو در سال 1387 نمود.